Nejvyšší správní soud
      
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Funkcionáři Nejvyššího správního soudu

PŘEDSEDA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU   

                                                     JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Organizace výkonu soudnictví:

 • vydává rozvrh práce a mění rozvrh práce, vyžaduje-li to potřeba nového rozdělení prací u soudu (§ 41 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích; dále jen „ZSS“)
 • činí operativní opatření v rámci rozvrhu práce v průběhu roku (§ 44 ZSS)
 • jmenuje předsedy senátů (§ 102 odst. 3 ZSS)
 • jmenuje předsedy kolegií (§ 102 odst. 3 a § 106 odst. 1 ZSS)
 • navrhuje plénu počet kolegií soudu, jejich zřizování, slučování a stanovení obsahu jejich činnosti (§ 15 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; dále jen „s. ř. s.“)
 • jmenuje a odvolává asistenty soudců (§ 14 odst. 2 s. ř. s.)
 • zprošťuje soudce soudu a asistenty soudců povinnosti zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce; ve stejném rozsahu zprošťuje povinnosti zachovávat mlčenlivost soudce vykonávající soudnictví ve zvláštním senátu rozhodujícím podle zákona č. 131/2002 Sb. (§ 81 odst. 2 ZSS, § 14 odst. 4 s. ř. s.)
 • vydává jednací řád (§ 21 odst. 1 s. ř. s.)
 • vydává organizační řád, kancelářský řád a jiné vnitřní předpisy
 • určuje podle rozvrhu práce jiného soudce nebo jiný senát na místo soudce vyloučeného z projednávání a rozhodnutí věci z důvodu podjatosti (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta druhá)
 • předkládá k projednání a rozhodnutí věc z důvodu podjatosti soudce jinému senátu, má-li za to, že důvod podjatosti není dán, nebo týká-li se věc jeho samotného (§ 8 odst. 3 s. ř. s., věta třetí)
 • žádá o svolání Soudcovské rady, účastní se jejích zasedání, předkládá jí návrhy a vyjadřuje se k projednávaným otázkám (§ 24 odst. 1 a 4 a § 25 odst. 2 s. ř. s.)

Judikatorní pravomoci:

 • navrhuje plénu zaujetí stanoviska za účelem sjednocení rozhodování soudů (§ 19 odst. 2 s. ř. s.)
 • svolává plénum, určuje program a řídí jeho zasedání (§ 20 odst. 3 s. ř. s.)
 • řídí vydávání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu [(dále jen „Sbírky rozhodnutí“ (§ 22 s. ř. s.)]
 • uveřejňuje stanoviska a zásadní usnesení ve Sbírce rozhodnutí; zasílá zásadní usnesení příslušným orgánům (§ 18 odst. 3 s. ř. s.)

Státní správa soudu (§ 29 odst. 1 a 2 s. ř. s.):

 • zajišťuje chod soudu po stránce personální a organizační
 • dbá o odbornost soudců a vytváří podmínky pro její zvyšování
 • pečuje o zvyšování odborné úrovně asistentů soudců a ostatních zaměstnanců
 • dohlíží na řádný chod soudních kanceláří
 • jmenuje a odvolává ředitele správy (§ 27a s. ř. s.)
 • zajišťuje bezpečnost soudu a úkoly krizového řízení
 • dbá o důsojnost jednání, o dodržování zásad soudcovské etiky a o plynulost řízení u soudu; k tomu účelu zejména:
  • provádí prověrky soudních spisů
  • dohlíží na úroveň soudního jednání
  • vyřizuje stížnosti
 • pověřuje jednotlivými úkony státní správy s jejich souhlasem předsedy senátů a ostatní soudce soudu (§ 27 odst. 3 s. ř. s.)

Plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů:

 • plní funkci kárného žalobce a vykonává opatření potřebná k výkonu oloženého kárného opatření [§ 8 odst. 2 písm. d) a § 23 odst. 2 zákona č. 7/2002 Sb.]
 • vede seznamy soudců a přísedících kárných senátů a z těchto seznamů losem určeuje soudce a přísedící kárných senátů (§ 4 až 4b zákona č. 7/2002 Sb.)
 • ověřuje splnění podmínek kandidátů do kárných senátů a trvání těchto podmínek u členů kárných senátů (§ 4 a 5 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • přijímá slib přísedících kárných senátů (§ 5 odst. 5 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • na návrh předsedy kárného senátu odvolá přísedícího, který závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího (§ 6 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • přijímá oznámení o vzdání se funkce člena kárného senátu [§ 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 7/2002 Sb.]
 • zanikne-li funkce člena kárného senátu jinak než uplynutím funkčního období, určí na jeho místo nového člena senátu z řad náhradníků podle stanoveného pořadí (§ 6 odst. 4 zákona č. 7/2002 Sb.)
 • vyzývá příslušné funkcionáře soudů, představitele profesních komor a zástupce právnických fakult veřejných vysokých škol a veřejného ochránce práv k navržení kandidátů pro zápis do seznamů soudců a přísedících kárných senátů

Plnění povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů, např.: 

 • zajišťuje poskytování informací soudem podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává státní správu zvláštního senátu podle § 2 odst. 4 zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
 • vykonává státní správu kárného soudu podle zák. č. 7/2002 Sb.

 

 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU   

                                                               JUDr. Barbara Pořízková
 • z pověření předsedy soudu (§ 27 odst. 2 s. ř. s.) vykonává státní správu soudu ve všech záležitostech, vyjma těch, které svěřuje zákon výlučně předsedovi soudu nebo které si k rozhodování předseda soudu vyhradil
 • v oblasti výkonu státní správy soudu řídí činnost ředitele správy (§ 29 odst. 3 s.ř.s.)
 • zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti 
 

 

 

Poslední aktualizace: 02.02.2022

Aktuality

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude příštích deset let Karel Šimka

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu Karla Šimku. Funkce se ujímá na dobu 10 let.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  03.10.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  14.11.2022