Nejvyšší správní soud
      
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ
Soud
Spisová značka
/
Spisová značka (vcelku):
Rozšířené hledání
NOVINKY E-MAILEM

Rejstříkové značky

 • Aktuálně používané rejstříkové značky

  Ø As – řízení o kasačních stížnostech ve věcech dále neuvedených

  Ø Ads – řízení o kasačních stížnostech ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, nemocenské péče v ozbrojených silách, uchazečů o zaměstnání a jejich hmotného zabezpečení podle předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální podpory, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  Ø Afs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech cel, daní, poplatků a ostatních daňových řízení, ve věcech týkajících se rozpočtových pravidel a dotací

  Ø Aprk – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu krajským soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

  Ø Aprn – řízení o návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu Nejvyšším správním soudem (§ 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích); do tohoto rejstříku se zapisují všechny návrhy na určení procesního úkonu ihned po jejich doručení soudu bez ohledu na to, zda je předpoklad dokončení všech navrhovaných úkonů v zákonem stanovené lhůtě (§ 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích)

  Ø Ars – řízení o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda, ve věcech dohledu nad hospodařením politických stran a hnutí a ve věcech dohledu nad financováním volebních kampaní politických stran a hnutí

  Ø Azs – řízení o kasačních stížnostech ve věcech mezinárodní ochrany a zákona o pobytu cizinců

  Ø Ao – řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části, k jehož projednání je Nejvyšší správní soud příslušný jako soud prvního stupně

  Ø Aos – řízení o kasačních stížnostech ve věcech opatření obecné povahy, jejichž přezkum je upraven § 13 zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

  Ø Komp – řízení o kompetenčních sporech podle § 97 a násl. s. ř. s.

  Ø Konf – řízení ve věcech kompetenčních sporů podle § 2 z. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů

  Ø Kse – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudních exekutorů

  Ø Kseo – řízení o odvolání proti rozhodnutí kárné komise Exekutorské komory České republiky (čl. II. odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb.)

  Ø Kss – řízení ve věcech soudců

  Ø Ksz – řízení ve věcech státních zástupců

  Ø Nk – řízení ve věcech kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů – ostatní věci

  Ø Na – ostatní věci

  Ø Ns – ostatní věci vyřizované ředitelkou soudních kanceláří

  Ø Nad – postoupení věci podle § 7 odst. 5 s. ř. s.; přikázání věci podle § 9 s. ř. s.

  Ø Nao – rozhodování o vyloučení soudce pro podjatost podle § 8 odst. 3 nebo odst. 5 s. ř. s.

  Ø Obn – obnova řízení ve věcech politických stran a politických hnutí, v nichž soud rozhodoval v prvním stupni

  Ø Pst – řízení ve věcech politických stran a politických hnutí podle § 94 a násl. s. ř. s.

  Ø Vol – řízení ve věcech volebních podle § 88 a násl. s. ř. s.

  Ø Rs – rozšířený sedmičlenný a devítičlenný senát

   

  Dříve používané rejstříkové značky

  Ø A – převzatá agenda z vrchních soudů (vyřízeno NSS)

  Ø Ans – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany proti nečinnosti správního orgánu

  Ø Aps – řízení o kasačních stížnostech ve věcech ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu

Poslední aktualizace: 09.04.2021

Aktuality

Předsedou Nejvyššího správního soudu bude příštích deset let Karel Šimka

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu Karla Šimku. Funkce se ujímá na dobu 10 let.

JEDNÁNÍ SOUDU
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  03.10.2022
Kárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců
Sp. zn.:  11 Kss 2/2022
Datum jednání:  14.11.2022